วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (Journal of thonburi University)

เเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทความรูปแบบอื่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

ปีที่10 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม–สิงหาคม 2559 Vol.10, No.22,May - August 2016

Indexed in tci_75_03

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 11, No 25 (2017): พฤษภาคม – สิงหาคม 2560


Cover Page