ปีที่10 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม–สิงหาคม 2559 Vol.10, No.22,May - August 2016
เเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทความรูปแบบอื่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

Vol 11 No 25 (2017): พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

Published: 2017-05-04

COMMUNICATION APPREHENSION AMONG THAI MONKS IN BANGKOK

Associate Professor Dr.Sucharat Rimkeera

28-42

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สุนิสา ทรงอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุดา กิจธรธรรม, รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ ชูชม

153-163

View All Issues

Indexed in tci_75_03