ปีที่10 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม–สิงหาคม 2559 Vol.10, No.22,May - August 2016
เเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทความรูปแบบอื่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

Vol 12 No 27 (2561): มกราคม - เมษายน 2561

Published: 2018-01-29

AN INTEGRATIVE MODEL OF CUSTOMER ENGAGEMENT PROCESS: THE EMPIRICAL EVIDENCE OF LARGE COMMERCIAL BANKS IN THAILAND

Benjarut Chaimankong, Paitoon Chetthamrongchai, Associate Professor Dr. Tipparat Laohavichien, Professor Dr. Kongkiti Phusavat, Mayookapan Chaimankong

9-23

การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก

56-69

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นของวัยรุ่นตอนกลาง

กนกพร กระจ่างแสง, กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระวัฒน์ จันทึก

97-110

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุกัญยา แก้วขาว, รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย, จำเนียร ราชแพทยาคม

111-121

สมรรถนะและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์

ชุติมา วัฒนชัยสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว, วารุณี ลัภนโชคดี

157-165

View All Issues

Indexed in tci_75_03