เจ้าของ

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ดำเนินการ

     ดร.บัญชา              เกิดมณี            อธิการบดี มหาวิทยาลัยธนบุรี

บรรณาธิการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรรัตน์        แย้มชุติ            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

     วารุณี                  มิลินทปัญญา     คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธนบุรี

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ        ทีฆทรัพย์         มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี       สรณสถาพร      มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ อรสา            อร่ามรัตน์         มหาวิทยาลัยธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย      เทียนทอง         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ พระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ       ผลดี               มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์     อินฟ้าแสง       มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

กำหนดการเผยแพร่

     ปีละ  3  ฉบับ (มกราคม – เมษายน ,  พฤษภาคม – สิงหาคม  และ  กันยายน  – ธันวาคม)  ของทุกปี

  • บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ(Peer Reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ผลงานที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะส่วนบุคคลของผู้เขียนซึ่งต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ และไม่มีผลต่อกองบรรณาธิการ
  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้มีการเผยแพร่ใน2 รูปแบบ  คือ ฉบับตีพิมพ์ ISSN 1905-9469 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ISSN 2408-2007 

         

ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ

      กุลยา                       สุขพงษ์ไทย                   สำนักวิทยบริการ                          มหาวิทยาลัยธนบุรี

      มนันยา                     งามดี                             สำนักวิทยบริการ                          มหาวิทยาลัยธนบุรี

     ศรัณย์ธร                   บรรจงคณิต                     คณะบริหารธุรกิจ                          มหาวิทยาลัยธนบุรี

      ลินดา                       แซ่ตั้น                            คณะบริหารธุรกิจ                          มหาวิทยาลัยธนบุรี

      อัรฮาวี                      เจ๊ะสะแม                        คณะบริหารธุรกิจ                          มหาวิทยาลัยธนบุรี

      ธนัญญา                    พุ่มมะเดื่อ                      สำนักงบประมาณและการเงิน            มหาวิทยาลัยธนบุรี

      เอนก                       นามขันธ์                         ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ        มหาวิทยาลัยธนบุรี

      บุญจิรา                     เจรจาปรีดี                      ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ        มหาวิทยาลัยธนบุรี