ปีที่10 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม–สิงหาคม 2559 Vol.10, No.22,May - August 2016

บันทึกวารสาร

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2545  ในชื่อ “วารสารเทคโนโลยีธนบุรี  Journal of Technology Thonburi” จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Print) (ISSN 1685-2141)

และในปี พ.ศ. 2550  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ได้รับการปรับวิทยะฐานะเป็น มหาวิทยาลัยธนบุรี วารสารก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Journal of Thonburi University” จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Print) (ISSN 1905-9469)   และได้เข้าสู่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre : TCI ในปี พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2555  วารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI  จัดให้อยู่ใน ในกลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ในปีพ.ศ. 2557 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI  จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index : ACI ต่อไป

ในปี พ.ศ.2561 วารสารได้ทำการออกฉบับพิเศษ ปีที่ 12 เดือนตุลาคม 2561 (ฉบับพิเศษ) เนื่องในวโรกาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารและรูปแบบการพิมพ์วารสารใหม่ เพื่อพัฒนาให้วารสารวิชาการสามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี”  จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN : 2672-9202  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  2562  เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

Vol 13 No 2 (2019): May - August

Vol 13 NO 2  May - August  2019     ISSN (Online) : 2672-9202

Published: 2019-06-09

TEACHER EMPOWERMENT OF VOCATIONAL PRIVATE AND GOVERNMENT COLLEGES

นภวรรณ แย้มชุติ, กมลภพ แก้วศรี

19-23

THE DEVELOPMENT OF LEARNING PROCESS MODEL FOR IMPROVING PHATOMSUKSA I STUDENT’S READING AND WRITING ABILITY UNDER MUKDAHAN PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE

นิโลบล ทองวิเศษ, วาโร เพ็งสวัสดิ์, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข

35-46

PERCEIVED IMAGE AND IDENTITY OF THAI FOOD AFFECTS THE BEHAVIOR OF TEENAGERS IN BANGKOK

กนกพร กระจ่างแสง, กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์, ประสพชัย พสุนนท์

47-57

LEARNING ACTIVITIES WITH ELECTRONICS MEDIA FOR PROMOTING CAREER AWARENESS OF ELEMENTARY LEVEL STUDENTS

วสพร นิชรัตน์, พนิต เข็มทอง, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

58-67

THE FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING REGARDING HIGHER EDUCATION FOR CHILDREN IN THE UPPER NORTHEASTERN REGION

นีรนาท เสนาจันทร์, ภัทรภร กินิพันธ์, นงนุช ไชยผาสุข, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์, ดากาญ์นดา อรัญมาลา, มาลีรัตน์ สาผิว

92-102

FUNCTIONAL ANALYSIS AND OCCUPATIONAL STANDARD FOR VETERINARY ASSISTANT (SMALL ANIMAL)

เกศินี ไกรครุฑรี, วรัทยา ธรรมกิตติภพ, พนิต เข็มทอง

103-114

THE MODEL OF DEVELOPING STUDENT LEADERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT IN UPPER NORTH REGION RAJABHAT UNIVERSITIES

เวโรจน์ รัตนกิตติโรจน์, สมาน ฟูแสง, เกตุมณี มากมี, สำเนา หมื่นแจ่ม

115-124

TOURIST DESTINATION LOYALTY MODEL FOR SAMUTSONGKHRAM PROVINCE

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี, นฤมล สุ่นสวัสดิ์, ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ, รัชนก ปัญญาสุพัฒน์, รัตนา บุญอ่วม

125-137

THE MODEL OF COMPETENCY FOR PRIVATE SCHOOL LEADER TOWARDS THE INTERNATIONAL STANDARD

นริศ มหาพรหมวัน, สมาน ฟูแสง, สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, เรืองวิทย์ นนทภา

138-150

RESEARCH METHODS FOR INCORPORATING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES LOGISRICS.

ดวงใจ จันทร์ดาแสง, ประสพชัย พสุนนท์

182-192

View All Issues

Indexed in tci_75_03