Published: 2017-05-04

COMMUNICATION APPREHENSION AMONG THAI MONKS IN BANGKOK

Associate Professor Dr.Sucharat Rimkeera

28-42

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สุนิสา ทรงอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุดา กิจธรธรรม, รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ ชูชม

153-163