กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

เกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความวิจัยบทความวิชาการ ลงตีพิมพ์ในวารสาร

ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี

Published: 2017-05-04

ผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สุนิสา ทรงอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุดา กิจธรธรรม, รองศาสตราจารย์ อรพินทร์ ชูชม

153-163