ปีที่10 ฉบับที่ 22 พฤษภาคม–สิงหาคม 2559 Vol.10, No.22,May - August 2016

เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทความรูปแบบอื่น ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน กำหนดพิมพ์เผยแพร่  ปีละ 3 ฉบับ

Vol 13 No 1 (2019): January - April

Published: 2019-01-16

MANAGING COMPETITIVE ADVANTAGES OF THAI AIR ASIA

ลตวรรณ์ ชยมงคล, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ

33-40

COMPARISON OF OPERATIONAL SUCCESS FOR ROOM ATTENDANTS IN 5-STAR-HOTEL

วสันต์ กานต์วรรัตน์, วิษฐิต โสมรักษ์

66-76

ETHICS OF THE PHYSICIANS WORKING AT THE GOVERNMENT HOSPITALS IN THAILAND

กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน, วริยา ชินวรรโณ

130-140

THE RESEARCH METHODOLOGY CONVERGENT PARALLEL DESIGN IN MENAGEMENT RESEARCH

กนกพร กระจ่างแสง, ประสพชัย พสุนนท์

141-149

THE EFFICIENCY OF SOCIAL MEDIA OF PTT PUBLIC COMPANY LIMITED IN THE CORPORATE IMAGE AND BUSINESS ASPECTS

อัจฉรา ฉัตรเฉลิมพล, ลีลาวดี วัชโรบล, วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ

150-156

THE EFFECTS OF POSITIVE THINKING ENHANCING ACTIVITIES IN GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN TEACHING PROFESSION STUDENTS

ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, ไพรัช จุ่นเกตุ, นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ, วิษณุ แพทย์คดี

157-164

THE FOUR NOBLE TRUTHS AND ORGANIZATION DEVELOPMENT

นรชัย ณ วิเชียร, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

165-174

View All Issues

Indexed in tci_75_03