บันทึกวารสาร

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2545  ในชื่อ “วารสารเทคโนโลยีธนบุรี  Journal of Technology Thonburi” จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Print) (ISSN 1685-2141)

และในปี พ.ศ. 2550  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ได้รับการปรับวิทยะฐานะเป็น มหาวิทยาลัยธนบุรี วารสารก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ “วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี Journal of Thonburi University” จัดทำในรูปแบบวารสารฉบับพิมพ์ (Print) (ISSN 1905-9469)   และได้เข้าสู่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal Citation Index Centre : TCI ในปี พ.ศ. 2550

ในปี พ.ศ. 2555  วารสารได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI  จัดให้อยู่ใน ในกลุ่มที่ 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ในปีพ.ศ. 2557 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรีได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: TCI  จัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI  และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index : ACI ต่อไป

ในปี พ.ศ.2561 วารสารได้ทำการออกฉบับพิเศษ ปีที่ 12 เดือนตุลาคม 2561 (ฉบับพิเศษ) เนื่องในวโรกาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2562 วารสารได้ทำการปรับเปลี่ยนชื่อวารสารและรูปแบบการพิมพ์วารสารใหม่ เพื่อพัฒนาให้วารสารวิชาการสามารถเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนมากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี”  จัดทำในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ISSN : 2672-9202  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน  2562  เป็นต้นไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการและบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การท่องเที่ยว การบัญชี การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและการปกครอง ของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เป็นสื่อกลางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

Vol 13 No 3 (2019): September - December

THE ADMINISTRATION OF “9DS SCHOOL”PROJECT IN SAMUTSAKHON EDUCATIONAL SERVICE AREA

พนิดา เพชรจวงจันทร์, อภิชาติ เลนะนันท์

32-40

MANAGEMENT OF LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN CENTRAL PROVINCE

เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์

41-51

NEED ASSESSMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF ACCOUNTANTS IN THAILAND

อัฏฐวัณณ์ จันทสุทโธ

52-63

DEVELOPMENT OF 21st CENTURY LEARNING OF STUDENS IN NONG CHUMSAENG SCHOOL BY APPLYING PARTICIPATORY RESEARCH APPROACH

กัญจน์ณิชา อิ่มสมบัติ, อภิชาติ เลนะนันท์

64-76

THE DEVELOPMENT OF RUBBERWOOD FURNITURE INDUSTRY FOR EXPORT OF THAILAND

ศรายุ แสงสุวรรณ์, ยุวัฒน์ วุฒธิเมธี, ทรงกลด จารุสมบัติ

77-84

A STUDY OF LAND UTILIZATION OF THE MANGROVE BETWEEN CHAO PHRAYA RIVER AND BANG PAKONG RIVER

ประดิษฐ ดีใจ, ภัทราพร สร้อยทอง, นฤมล อินทรวิเชียร, ปริญ หล่อพิทยากร

85-95

SERVICE QUALITY INFLUENCING ON LOYALTY IN CONTEXT OF FITNESS CENTER: A CONCEPTUAL MODEL AND PROPOSITIONS

ฐิตารีย์ ดุรงค์ดำรงชัย, ฌัชฌานันท์ นิติวัฒนะ, มลิจันทร์ ทองคำ

108-119

FACTOR AFFECTING INNOVATION MANAGEMENT THAT RESULT IN MARKETING SUCCESS AND COMPETITIVE ADVANTAGE FOR AGRICULTURAL OPERATORS THAT WILL LEAD TO THE ORGANIZATION PERFORMANCE

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

120-132

THE MODEL OF STEM EDUCATION LEADER TEACHER DEVELOPMENT FOR THE SCHOOL UNDER CHIANG MAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

รสริน พันธุ, ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์, อโนดาษ์ รัชเวทย์, ภาณุพัฒน์ ชัยวร

133-144

A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING TO MOTIVATION IN EARNINGS MANAGEMENT IN THAILAND STOCK EXCHANGE

ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม, ภัทรภร กินิพันธ์, สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์

145-157

IT GOVERNANCE IN HIGHER EDUCATION BY COBIT FRAMEWORK

ธนพล นามนวล, ปรัชญนันท์ นิลสุข

169-180

RESPONSE RATE IN QUANTITATIVE RESEARCH

นิศาชล รัตนมณี, ประสพชัย พสุนนท์

181-188

View All Issues

Indexed in tci_75_03