วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 25, No 6: November-December 2017

Table of Contents

วิทยาศาสตร์กายภาพ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงปรกติ pdf
พิริยะ ไหมสมบุญ, จณิสตา หงษ์คำเมือง, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง 907-917
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติที่ใช้ทดสอบค่าเฉลี่ยของ 3 ประชากร ในกรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน pdf
จิรภา โคมเดือน, อัชฌา อระวีพร 918-928
การเปรียบเทียบความแกร่งของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลำดับที่เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ pdf
ประชาชาติ อารีชาติ, ชนิกานต์ ตั้งตระกูล, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง 929-943
อิทธิพลของเอลนีโญที่มีผลต่อการแพร่กระจายของปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย pdf
ปริญ หล่อพิทยากร 944-959
การตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศภายในห้องเรียน pdf
อริสา กาญจนากระจ่าง, ภารดี ช่วยบำรุง 960-974
การสลายคาร์บาริลในน้ำด้วยปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะไลสิส pdf
สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์, อัจฉริยา สุริยะวงศ์, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ, ภารดี ช่วยบำรุง 975-988

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประยุกต์ใช้เครื่องหมายไอเอสเอสอาร์ในการจำแนกและตรวจสอบความผันแปรทางพันธุกรรมของแตนเบียนแมลงวันผลไม้ชนิด Psyttalia fletcheri และ P. incisi (Hymenoptera: Braconidae) pdf
สมจิตต์ หอมจันทร์, พิชญธิดา มีอุดร 989-1000
ผลของอุณหภูมิและเวลาทำแห้งด้วยลมร้อนต่อคุณภาพของเห็ดเข็มทองผงที่ผลิตจากส่วนที่ไม่นิยมบริโภค pdf
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, ปณิดา ชัยปัน, ต่อลาภ ศรีเมือง 1001-1014
การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระท้อนด้วยเครื่องหมายสก๊อต pdf
ธีระชัย ธนานันต์, ทีปกา มีเสงี่ยม, สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม 1015-1024
ลักษณะทางสรีรวิทยาของข้าวที่ตอบสนองต่อสภาวะความเค็ม pdf
ธนภูมิ ศิริงาม 1025-1038
พฤติกรรมการเลือกคู่ตามตัวเมียตัวอื่น pdf
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ 1039-1046

วิทยาศาสตร์การแพทย์

คุณภาพของการวิเคราะห์สารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยหลักการเอนไซม์อิมมูโนแอสเสย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี pdf
กฤษฎา ศิริสภาภรณ์, นฤมล เสรีขจรจารุ, สุภาพร พุ่มพา, พลากร พุทธรักษ์, รสสุคนธ์ ธนธีระบรรจง 1047-1059

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

การพัฒนาเครื่องโคลด์เวเปอร์อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรมิเตอร์ pdf
เฉลิม จันทร์สม, วนิดา จันทร์สม, จิตตรา ดอกบัว 1060-1071
การใช้เถ้าแกลบและเถ้าลอยเป็นวัสดุปอตโซลานสำหรับการปรับเสถียรและการหล่อแข็งกากตะกอนโครเมียมในรูปอิฐบล็อกประสานสำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง pdf
สมพงษ์ หิรัญมาศสุวรรณ, สุภชัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 1072-1082
การประเมินผลประโยชน์ทางพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต pdf
ธนาพล ตันติสัตยกุล, พีรพล รัศมีธรรมโชติ, เมฑาพร อุ่ยสกุล 1083-1099