วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2535 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 : กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 : พฤศจิกายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0858-4435

Online ISSN: 2651-1231

Vol 27 No 4 (2019)

Published: 2019-05-18

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเพิ่มจำนวนยอดและการชักนำให้เกิดรากของกะเพราแดงในสภาพปลอดเชื้อ

เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล, เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, อรุณพร อิฐรัตน์

630-638

ผลการให้กระเจี๊ยบแดงในน้ำดื่มต่อการสมรรถภาพการผลิต ค่าโลหิตวิทยา และไขมันในเลือดของไก่เนื้อในสภาพการเลี้ยงหนาแน่น

นภัสวรรณ พลอยระย้า, นิภารัตน์ ศรีธเรศ, ยุวเรศ มลิลา, ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์

639-647

การบำบัดน้ำสีรีแอคทีฟบลูความเข้มข้นสูงด้วยปฏิกิริยาเฟนตันและเสมือนเฟนตันที่ใช้ผงตะไบเหล็ก

ศิริพรรณ พฤกธารา, ภารดี ช่วยบำรุง, ชุตินันท์ พูลเกิด, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

661-674

การใช้คลอเรลล่าอบแห้งเป็นอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงไรแดงแบบมหมวล

ธัชพล การะเกตุ, ดรินทร์ธร อ่ำอิ่ม, ชลธิชา ระพีพัฒน์ชาญชัย, ปิยวัฒน์ ปองผดุง

684-694

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปานกลาง

จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์, เมธี วรรณชัย, จำเนียร มีสำลี

717-725

View All Issues