วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2535 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 : กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 : พฤศจิกายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0858-4435

Online ISSN: 2651-1231

Vol.27 No.5 (September - October 2019)

Published: 2019-06-08

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงเลือดปลาทูน่าจากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

มัณฑิรา ฮะวังจู, วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ทานตะวัน พิรักษ์, ทานตะวัน พิรักษ์

874-888

ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารเอเซียติโคไซด์ในระบบปลูกแบบอินทรีย์และเคมีของบัวบก

ภาวิณี อารีศรีสม, นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์, กอบลาภ อารีศรีสม, สัตยา มั่นคง

904-914

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสัมปันนีเพื่อสุขภาพ

นรินทร์ เจริญพันธ์, กนกพร ภาคีฉาย

924-935

การประเมินลักษณะทางกายภาพของข้าวเป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิเพื่อใช้เป็นสายพันธุ์แม่ในการพัฒนาข้าวลูกผสมในประเทศไทย

ศุทธนา คล้ายมงคล, เกศินี พิศงาม, ศรีประไพร ชาขอนแก่น, น้ำเพชร แสงอาวุธ, ทิวาวรรณ วาสินานนท์, อมรทิพย์ เมืองพรหม, สุภาพร จันทร์บัวทอง

936-942

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบจากผลมะเดื่ออุทุมพรด้วยเอทานอล

เบญจมาศ คุชนี, อัจฉรา พรมลารักษ์, ชญาณ์พิมพ์ บุญชู, ธนาวุธ เขาดี, บุญญวัฒน์ บุญระดม, วณิชชกร สิงห์บรรณ, อชิดา จารุโชติกมล, ปวิตรา พูลบุตร

943-955

View All Issues