วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

Vol 25 No 6: November-December 2017

Published: 2017-05-15

การเปรียบเทียบความแกร่งของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ลำดับที่เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ

ประชาชาติ อารีชาติ, ชนิกานต์ ตั้งตระกูล, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

929-943

การสลายคาร์บาริลในน้ำด้วยปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์โฟโตคะตะไลสิส

สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์, อัจฉริยา สุริยะวงศ์, สิทธิสุนทร สุโพธิณะ, ภารดี ช่วยบำรุง

975-988

ผลของอุณหภูมิและเวลาทำแห้งด้วยลมร้อนต่อคุณภาพของเห็ดเข็มทองผงที่ผลิตจากส่วนที่ไม่นิยมบริโภค

วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์, ปณิดา ชัยปัน, ต่อลาภ ศรีเมือง

1001-1014

การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระท้อนด้วยเครื่องหมายสก๊อต

ธีระชัย ธนานันต์, ทีปกา มีเสงี่ยม, สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

1015-1024

View All Issues