วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

Vol 26 No 4: JULY-AUGUST 2018

Published: 2018-02-20

สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, วายุห์ สนเทศ, พิศมัย ศรีชาเยช, กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

563-574

การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน

อารมย์ จันทะสอน, ธัชธรรม์ กลีบสุวรรณ์, ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ, สิทธิศักดิ์ แสไพศาล

619-630

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย

นรินทร์ เจริญพันธ์, ชัยพร แพภิรมย์รัตน์

631-640

ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, พรชัย หาระโคตร, บุญญฤทธิ์ นิลวรณ์, เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล

641-648

แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รุ่งเกียรติ แก้วเพชร, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, สมชาย ชคตระการ

657-669

View All Issues