Return to Article Details ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของ 9 กับจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายด้วยพหุคูณของ 3 Download Download PDF