การประเมินมาตรการสนับสนุนทางการเงินสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาที่พักอาศัยในประเทศไทย

Main Article Content

ธนาพล ตันติสัตยกุล

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเมินนโยบายสนับสนุนทางการเงินสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของภาคครัวเรือนในประเทศไทย (solar PV rooftop) โดยพิจารณาระบบ solar PV rooftop ชนิดแผงโพลีคริสตัลไลน์ (polycrystalline crystalline) สำหรับภาคครัวเรือนขนาดไม่เกิน 10 kW เป็นกรณีศึกษา จากผลการศึกษาพบว่าภายใต้มาตรการสนับสนุนด้านการเงินจากภาครัฐในปัจจุบัน การติดตั้ง solar PV rooftop สำหรับที่อยู่อาศัยยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่ต้นทุนระบบต่อกำลังการผลิตติดตั้งเฉลี่ย การติดตั้งจะมีความคุ้มค่าเมื่อผู้ติดตั้งมีต้นทุนระบบต่อกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 71 บาท/W ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่าปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อความคุ้มค่าของโครงการ ได้แก่ plant factor อายุการใช้งานของอินเวอร์เตอร์ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และอัตราการเสื่อมสภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามลำดับ โดยอุปกรณ์ในระบบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ คือ อินเวอร์เตอร์ และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ในการศึกษานี้ ได้เสนอมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ผลตอบแทนของการติดตั้ง solar PV rooftop โดยภาคครัวเรือนมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

คำสำคัญ : ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา; มาตรการสนับสนุนทางการเงิน; ฟีทอินทารีฟ

 

Abstract

The objective of this research is to assess the current financial promotion measures for residential solar PV rooftop systems in Thailand. The residential solar PV rooftop system using multi-crystalline solar modules with installed capacity up to 10 kW is considered as a case study. The results found that the investment of residential solar PV rooftop system is probably not financial feasible at the current average system investment cost. The investment will be financial feasible at the system investment cost not greater than 71 THB/W. The sensitivity analysis results show that the influential risk factors of the investment are Plant factor, technical life time of inverters, operation and maintenance cost, and degradation rate of solar modules, respectively which are significantly impacted by inverters and solar modules. Moreover, the additional measures to support the current measures were proposed in this study for investors in order to gain more attractive rate of return on investment. 

Keywords: solar PV rooftop; financial promotion measures; feed-in tariff

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ