วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 : กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 : พฤศจิกายน-ธันวาคม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะพิมพ์เผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม) ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 3 (มีนาคม) ฉบับที่ 4 (เมษายน) ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม) ฉบับที่ 6 (มิถุนายน) ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม) ฉบับที่ 8 (สิงหาคม) ฉบับที่ 9 (กันยายน) ฉบับที่ 10 (ตุลาคม) ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน) และฉบับที่ 12 (ธันวาคม)

Print ISSN: 0858-4435

Online ISSN: 2651-1231

Vol.27 No.6 (November - December 2019)

Published: 2019-07-25

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจำแนกเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์ในการทำเหมืองข้อมูล

พนิดา สมบัติมาก, ภัสสร จันทร์หอม, ศุภกร รัศมี, โอฬาร รุ่งมณีธรรมคุณ, สายชล สินสมบูรณ์ทอง

975-988

การศึกษาจลนศาสตร์และไอโซเทอมของการดูดซับบราซิลีนจากฝางด้วยมอนต์มอริลโลไนท์

พลอยพัทธ์ ศุภรัตน์ธัญญา, สุมนมาลย์ จันทร์เอี่ยม, ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร, จิตนภา ศิริรักษ์

989-1001

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกล้วยหอมทองผงเพื่อสุขภาพ

กฤติยา เขื่อนเพชร, เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ, รวิพร พลพืช, รวิภา จารุอารยนันท์

1023-1037

การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตกรดอะซิติกในระหว่างกระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากเนื้อผลกาแฟ

นฤมล บุญมี, นักรบ นาคประสม, ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร, พัฒนา เฟื่องฟู, จริยาพร สังข์ภิรมย์, กาญจนา นาคประสม

1038-1053

ผลของระยะเวลาเพาะเลี้ยงต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของยอดหัวข้าวเย็นเหนือ (Smilax corbularia) ในสภาพปลอดเชื้อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, อรุณพร อิฐรัตน์

1066-1077

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินและปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices ที่มีต่อข้าวโพดที่ปลูกในดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ประสบโชค รื่นสุข, พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, อรประภา เทพศิลปะวิสุทธิ์, สมชาย ชคตระการ, จุฑามาศ ร่มแก้ว

1078-1087

การประเมินสภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลต่อความชุกของสัตว์และแมลงนำโรคในหอพักนักศึกษา

ศิริอุมา เจาะจิตต์, พิมาน ธีระรัตนสุนทร, ขจีพรรณ บุญญานุวงศ์, ซอบารีย๊ะ เจ๊ะเลาะ

1118-1131

การปรับปรุงผังโรงงานและกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตหลอดไฟแอลอีดีตัวอย่าง

ชูศักดิ์ พรสิงห์, สรรชัย อ่ำพุทรา, จินตศักดิ์ กาญจนอโนทัย, ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์

1132-1146

การจำลองผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟฟ้าแบบอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

ทรงพล ผัดวงศ์, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล, นพรัตน์ เกตุขาว, วิชญ์พล ฟักแก้ว, ธนณัฎฐ์ ลังกาดี

1147-1163

View All Issues