วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2535 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 : กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 : พฤศจิกายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0858-4435

Online ISSN: 2651-1231

Vol 27 No 2 (2019)

Published: 2019-03-31

การเปรียบเทียบความแกร่งของแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักแบบเลขชี้กำลังประเภทต่าง ๆ สำหรับการแจกแจงแกมมา

พิชญาภรณ์ จริตงาม, รัฐิยาภรณ์ จารุภาค, ศักดิ์พล รุ่งเรืองฤทธิชัย, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

189-200

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการประมาณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับการแจกแจงปรกติเมื่อข้อมูลมีค่านอกเกณฑ์

ภัทรธร บุญยะวาหะ, ณัฏฐ์ชิชา ปรัชญาล้ำเลิศ, เบญจิรา บุญเพชร, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง

213-225

การผลิตและการศึกษาสมบัติของซิลิกาเจลจากชานอ้อยที่ผ่านการแช่กรดไฮโดรคลอริก

พิมพ์นิภา สวนสมบุญ, มะลิวรรณ บุญรักษ์, วราภรณ์ จังธนสมบัติ

226-237

View All Issues