วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2535 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 : กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 : พฤศจิกายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0858-4435

Online ISSN: 2651-1231

Vol 27 No 1 (2019)

Published: 2019-02-15

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่จากวัตถุดิบเนื้อสัตว์

โสรยา เกิดพิบูลย์, ณัฐพร โชติกาวินทร์, วรพจน์ ภมร, ศุภกรณ์ วัฒนศรี, พสธร ผ่องแผ้ว

68-77

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินและปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices ในดินที่มีการตรึงฟอสฟอรัสสูง

สุภาพร สัมโย, พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, สมชาย ชคตระการ, จุฑามาศ ร่มแก้ว

78-87

การเปลี่ยนแปลงของสารทุติยภูมิในระหว่างการพัฒนาของกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa L.)

ภาณุมาศ ฤทธิไชย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, นิชาภา บุญบริวารกุล, อรุณพร อิฐรัตน์

88-100

การทดสอบพันธุ์แตงกวาการค้าในพื้นที่บ้านขอน จังหวัดน่าน

บรรจง อูปแก้ว, พิชัย สุรพรไพบูลย์, พิกุล สุรพรไพบูลย์

101-108

View All Issues