วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2535 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ ในการศึกษาและวิจัยต่อไป โดยพิมพ์เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : มกราคม-กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน ฉบับที่ 4 : กรกฎาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 5 : กันยายน-ตุลาคม และฉบับที่ 6 : พฤศจิกายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0858-4435

Online ISSN: 2651-1231

Vol.27 No.3 (May - June 2019)

Published: 2019-04-19

ผลของสีแคลลัสและระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงต่อปริมาณสารทุติยภูมิของแคลลัสกระเจี๊ยบแดง

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ปพิชญา ขวานทอง, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, อรุณพร อิฐรัตน์

461-471

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำร้อนของยอดอ่อนฟักข้าว

อชิดา จารุโชติกมล, ปวิตรา พูลบุตร, คนึงนิตย์ คำภากุล, วราภรณ์ ยุบลพาส, ภูริดา นาสิงบุตร, กนกนุช จันทะคาม, อาภาภิชย์ บัวเขียว, เกสราภรณ์ งามญาติ, ฐิติพร พลศรี

472-484

การตรวจการติดเชื้อราในเล็บด้วยวิธีโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ การเพาะเชื้อ และการวิเคราะห์ลำดับเบสไรโบโซมอลดีเอ็นเอ

กัญญานัฐ ครองบุญ; ถวัลย์ ฤกษ์งาม; เอนก ภู่ทอง, จีระภา ดำรงโภคภัณฑ์, สมคิด อุบลวัฒน์, จิรัฐฐิกาญจน์ สุรินทร์, ธีระนา บุนนาค, ประไพพิศ เชาวลิต

499-511

View All Issues