ขอบเขต

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ 4 สาขา ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น

2. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นต้น

4. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Engineering and Architecture) ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

 

ระเบียบการ

1. บทความวิจัยและบทความวิชาการที่พิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จำนวน 2-3 ท่าน

2. การส่งบทความเพื่อพิมพ์ในวารสาร ให้ส่งในเว็บไซต์ ThaiJo (https://www.tci-thaijo.org/index.php/ tstj/about/submissions) เท่านั้น

3. การยอมรับบทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาในบทความ รวมทั้งกองบรรณาธิการสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขบทความ และอาจส่งกลับคืนให้ผู้เขียนแก้ไขเพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่ แล้วแต่กรณี