Published: 2018-02-20

สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, จุฬาลักษณ์ จารุนุช, วายุห์ สนเทศ, พิศมัย ศรีชาเยช, กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

563-574

การตรวจสอบไวรัส Maize Chlorotic Mottle Virus, Maize Dwarf Mosaic Virus และ Sugarcane Mosaic Virus สาเหตุโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน

อารมย์ จันทะสอน, ธัชธรรม์ กลีบสุวรรณ์, ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ, สิทธิศักดิ์ แสไพศาล

619-630

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย

นรินทร์ เจริญพันธ์, ชัยพร แพภิรมย์รัตน์

631-640

ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของสปอร์เฟินชายผ้าสีดาเขากวางตั้ง (Platycerium ridleyi) ในสภาพปลอดเชื้อ

เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, พรชัย หาระโคตร, บุญญฤทธิ์ นิลวรณ์, เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล

641-648

แนวทางในการพัฒนากระบวนการผลิตฝรั่งอินทรีย์ : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รุ่งเกียรติ แก้วเพชร, อรประภา เทพศิลปวิสุทธิ์, พักตร์เพ็ญ ภูมิพันธ์, สมชาย ชคตระการ

657-669