การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เขียน (และคณะ) ต้องให้การรับรองดังนี้

  1. บทความเป็นผลงานของผู้เขียน (และคณะ) จริง โดยไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตน และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
  2. บทความไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน โดยไม่นําผลงานในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารหรือรายงานการประชุมวิชาการ (proceedings) รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตน โดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ในลักษณะที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่
  3. ผู้เขียน (และคณะ) จะไม่นำส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์หรือเผยแพร่ยังที่อื่น จนกว่าจะได้รับการอนุมัติถอนบทความจากบรรณาธิการ หรือบทความนั้นประเมินไม่ผ่าน
  4. ผู้เขียน (และคณะ) ได้อ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่นํามาใช้ในการเขียนบทความ เพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า โดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน
  5. บทความได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ ปราศจากอคติ และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยโดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ
  6. หากบทความมีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ ผู้เขียน (และคณะ) ได้แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดําเนินการไว้ในบทความแล้ว
  7. หากบทความมีการใช้ข้อมูลจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และอนุบัญญัติ ผู้เขียน (และคณะ) ได้แสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบันที่มีการดําเนินการไว้ในบทความแล้ว
  8. ข้อมูลที่นํามาใช้ในการเขียนบทความ ผู้เขียน (และคณะ) ได้มาจากวิธีการโดยชอบตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ