วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

Journal Homepage Image

Announcements

 

แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

 
ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
Posted: 2017-09-08
 

ประกาศการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณฉบับพิเศษ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ (ฉบับสมบูรณ์)

 

จากเดิม  ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกันยายน 2560 

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)   

 
Posted: 2017-08-09
 

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

 

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197495-9 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)   

 
Posted: 2017-08-09
 

ขอขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

จากเดิม  ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกลางเดือนกรกฎาคม 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ      

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)                          

 
Posted: 2017-06-24
 

กำหนดการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560   >>  แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยเบื้องต้น

ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                                    พร้อมตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ฉบับพิเศษ 

                                    (ถ้าผลประเมินผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภายในเดือนสิงหาคม 2560  >>  เผยแพร่บนเว็บไซต์วารสาร (ฉบับสมบูรณ์)

 
Posted: 2017-05-15
 

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59)

 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2559-2/Announced/News.html  
Posted: 2016-09-13
 

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2558

 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html  
Posted: 2016-09-08
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การเผยแพร่วารสารฉบับพิเศษ ผลงานวิจัยจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

 
-  
Posted: 2016-06-20
 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

 
Posted: 2017-07-30 More...
 
More Announcements...

Vol 20, No 1 (2017): (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560)

(เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560)

Full Issue

View or download the full issue ฉบับเล่มสมบูรณ์

Table of Contents

บรรณาธิการ (Editor)

บทบรรณาธิการ PDF
ประสงค์ เกษราธิคุณ

บทความวิชาการ (Articles)

การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งแบบใหม่ขนาดพกพา PDF
สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ, มนตรี สุขเลื่อง, วรรณทกาญจน์ ทองคง 1-9

บทความวิจัย (Research Articles)

ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงาน ในกลุ่มคนงานโรงงานเผาอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
ชารีฟ สะมะแอ, นูรูฮูดา อุเซ็ง, บัลกีส ยีมะยี, ฟาฏีมะ เจะและ, อารีฟอ แปเฮาะอีเล, จารุภา เลขทิพย์ 9-17
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบ การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง: กรณีศึกษาทรัพยากรปูทะเล เขตออำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี PDF
สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, อำนวย วัฒนกรสิริ, ทวีเดช ไชยนาพงษ์, สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ 18-28
มูลค่าทางเศรษฐกิจของผักพื้นบ้านในชุมชนบ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
วัฒนณรงค์ มากพันธ์, ฟาดีละห์ ชุมศรี, อรอนงค์ อุ้มเพชร 29-38
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารบนเว็บไซต์รีวิว PDF
ปราชญภาคย์ เหล่าสังข์สุข, อนัส จินดา, สิรยา สิทธิสาร 39-47
ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างต่อผลติ ภาพ ของงานเหลก็ เสริมเสา PDF
สุนันท์ มนต์แก้ว, ธวัชชัย นวเลิศปัญญา 48-56
การวิเคราะห์ค่าความเค้นของเพลาเกียร์ขับท้ายของรถขุดไฟฟ้า ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ PDF
ศิวะ สิทธิพงศ์, ประภาศ เมืองจันทร์บุรี, เจริญยุทธ เดชวายุกุล, ณรงค์ฤทธ์ โทธรัตน์, ชัยยุทธ มีงาม 57-66
ผลของอุณหภูมิชุบแข็งเปลวไฟต่อสมบัติความแข็งและการสึกหรอ ของเหล็กกล้าใบเลื่อยสายพาน PDF
เธียรศักด์ิ ชูชีพ, นริศรา มหาธนินวงศ์, สมใจ จันทร์อุดม, เจษฎา วรรณสินธุ์ 67-74
การพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสความเร็วรอบต่ำชนิดแม่เหล็กแรงสูง สำหรับกังหันลมขนาดเล็ก PDF
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล, กานต์ธิดา บุญมา, มนตรี สุขเลื่อง 75-87
ตัวแบบพยากรณ์เกรดเฉลี่ยสะสมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF
วรางคณา เรียนสุทธ์ิ 88-96
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560) PDF