วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

ประกาศ กำหนดการ แจ้งผลการพิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-05-10

ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 =>    แจ้งผลการผลประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในเดือนมิถุนายน 2561     =>    นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และตอบรับรับการตีพิมพ์ 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561    =>    เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

"ประกาศ" สำหรับผู้ส่งบทความ ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ)

2018-02-26

ประกาศ สำหรับผู้ส่งบทความวิจัย ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ (Full papar) ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 นั้น

โดย ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสารจำนวน 200 บาท ผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 408-197495-9 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง)

พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/submission.php

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในตีพิมพ์ในวารสารฯ  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562) 

2018-02-14

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงในวารสารฯ  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

โดย     ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 408-197495-9 สาขา มหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ทาง E-mail: tsujournal@gmail.com

อัตราค่าสมัครสมาชิกและค่าลงตีพิมพ์บทความของวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทบุคคล)

200 บาท/ปี

 

ค่าสมัครสมาชิกวารสารฯ (ประเภทสถาบัน/หน่วยงาน)

500 บาท/ปี

 

ค่าลงตีพิมพ์บทความ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ)

2,000 บาท/บทความ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

2018-01-23

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561

ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability)

ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

http://mis.sci.tsu.ac.th/tsuconference28/#

แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

2017-09-08

ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

2017-08-09

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197495-9 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)   

ประกาศการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณฉบับพิเศษ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ (ฉบับสมบูรณ์)

2017-08-09

จากเดิม  ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกันยายน 2560 

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)   

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

2017-07-30

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

ขอขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2017-06-24

จากเดิม  ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกลางเดือนกรกฎาคม 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ      

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)                          

กำหนดการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

2017-05-15

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560   >>  แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยเบื้องต้น

ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                                    พร้อมตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ฉบับพิเศษ 

                                    (ถ้าผลประเมินผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภายในเดือนสิงหาคม 2560  >>  เผยแพร่บนเว็บไซต์วารสาร (ฉบับสมบูรณ์)

Vol 20 No 2 (2017): วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

Published: 2017-12-25

บทบรรณาธิการ

ประสงค์ เกษราธิคุณ

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของผลปาล์ม (Elaeis guineensis) หลังการเก็บเกี่ยว และการประยุกต์ใช้ไลเปสจากปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล

ภัทรวดี กิ้มตั้น, เทวัญ หยู่หนู, นิษา ไพจิตร, สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์, กนกพร สังขรักษ์

1-9

การประยุกต์ใช้แผ่น PetrifilmTM Aerobic Count Plate ร่วมกับอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว de Mann Rogasa Sharpe (MRS) เพื่อตรวจนับ แบคทีเรียกรดแลคติก

มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, กิจติศักดิ์ ชววิสิฐ, ภานุวัฒน์ นันทะกูล, รวิวรรณ เนาว์สุวรรณ์, วรัญญา ปังสี

10-18

การผลิตแผ่นกันความร้อนจากเศษฉลากเครื่องดื่มผสมเส้นใยชานอ้อย

ณัฐพร เคียงคู่, สิรินารี เงินเจริญ, ชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ

44-53

สมบัติของยางธรรมชาติที่มีซิลิกาจากแกลบข้าวเคลือบพอลิเอทิลีนเป็นสารตัวเติม

กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์, อดิศักดิ์ จตุรพิรีย์, เอกราชันย์ ไชยชนะ, ธนัญญา เสาวภาคย์

54-63

การศึกษาแหล่งผลิตและชนิดเหล็กกล้าใบมีดตัดหญ้าทดแทน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เธียรศักดิ์ ชูชีพ, นริศรา มหาธนินวงศ์, สมใจ จันทร์อุดม, ชาญชัย แฮวอู, จรินรัตน์ อ้นทอง, จุฑารัตน์ สกุณา, อนุรัตน์ ทองแก้ว, สุธาวี ไพจิตร

64-73

การพัฒนาคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตพรุน โดยใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพเป็นส่วนผสม

รัฐศักดิ์ พรหมมาศ, ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล, ปิยะพงศ์ กี่สวัสดิ์คอน

74-83

View All Issues