วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

แจ้งปิดรับบทความและลงเบียนผ่านระบบ ThaiJO

2017-09-08

ตามที่ศูนย์ TCI แจ้งขอปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหม่ เพื่อใช้งานง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้นนั้น จึงได้ประกาศปิดการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้นทางวารสารฯ จึงขอแจ้งปิดการับบทความ ทั้งอีเมล์และระบบ ThaiJO ด้วย และจะเปิดรับบทความ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

ขอเปลี่ยนแปลงการชำระค่าสมัครสมาชิกของวารสาร

2017-08-09

จากเดิม           ชำระผ่านทางไปรษณีย์ธนาณัติ

เปลี่ยนเป็น       ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) เลขที่บัญชี 408-197495-9 

(หมายเหตุ: ขอให้ท่านแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร มายังกองจัดการวารสารฯ ทางระบบออนไลน์หรืออีเมล์ด้วย)   

ประกาศการเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณฉบับพิเศษ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ (ฉบับสมบูรณ์)

2017-08-09

จากเดิม  ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกันยายน 2560 

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)   

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

2017-07-30

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

ขอขยายเวลา แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

2017-06-24

จากเดิม  ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

เปลี่ยนเป็น  ภายในเดือนกลางเดือนกรกฎาคม 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ      

                                           (ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้)                          

กำหนดการส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ และวารสารปาริชาต (ฉบับพิเศษ) สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

2017-05-15

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560   >>  แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยเบื้องต้น

ภายในเดือนมิถุนายน 2560  >>  แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

                                    พร้อมตอบรับการตีพิมพ์ลงในวารสารฯ ฉบับพิเศษ 

                                    (ถ้าผลประเมินผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

ภายในเดือนสิงหาคม 2560  >>  เผยแพร่บนเว็บไซต์วารสาร (ฉบับสมบูรณ์)

Vol 20 No 3 (2017): วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครัั้งที่ 3

Published: 2017-10-25

บทบรรณาธิการ

ประสงค์ เกษราธิคุณ

ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ลาไส้ขนาดเล็ก Microphaloides spp. ในปูนา (Somanniathelphusa sp.) จากจังหวัดนครพนม ปี 2559

อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ, อนวัทย์ ผาลี, ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม, วราภรณ์ ผาลี, จิราวรรณ คาธร, สราวุธ คำพุช

8-16

จลนพลศาสตร์และการบาบัดแอมโมเนียของดินตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งขาว

ธัญรัตน์ มะเสน, สุพรรณี ลีโทชวลิต, ปวีณา ตปนียวรวงศ์, สรวิศ เผ่าทองศุข, มะลิวัลย์ คุตะโค

17-24

ชีววิทยาการสืบพันธ์ุของปลาจวด Johnius carouna (Cuvier, 1830) บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลา

ดวงดาว อุปสิทธ์ิ, จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ, สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ

43-50

การใช้มูลสุกรแห้งและกากน้าตาลเป็นอาหารเสริมในโคนมรุ่น

นิรันดร กองเงิน, วันชาติ สุวัตถี, ชากรณ์ ขันแก้ว

70-76

ผลของระยะปลูกและคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิต ของข้าวไรซ์เบอร์รี่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

จิตรา จันโสด, วานิด รอดเนียม, เปลื้อง สุวรรณมณี, วิรัตน์ ช่วยชุมชาติ, ศักดิ์ เพชรสุข

103-108

ผลของจำนวนต้นกล้าต่อกอต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสังข์หยด

จิตรา จันโสด, วานิด รอดเนียม, เปลื้อง สุวรรณมณี

109-113

การตรวจวัดสมบัติเชิงกลิ่นของข้าวสังข์หยดพัทลุงโดยจมูกอิเล็กทรอนิกส์

รังสิตา หาญพันธุ์, จิตรา จันโสด, เปลื้อง สุวรรณมณี, ชัชวาล วงศ์ชูสุข, อนุรักษ์ อุดมเวช

114-123

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดจากแป้งข้าวเจ้าพันธ์ุมีสี

พรพิมล มะยะเฉียว, นุจรี เกตุราช, รัชฎาภรณ์ ทองจันทร์แก้ว

124-132

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเต้าคั่วที่จาหน่ายในอาเภอป่าพะยอม และเมือง จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

บุษกร อุตรภิชาติ, ศุภชัย นิติพันธ์, ปนัดดา พรหมจรรย์, กชกร เพชรสุวรรณ, ปฐมา กกนาค, ภัทรกร วัฒนกุล

133-140

การตรวจหายีนดื้อยาชนิดอ็อกซาซิลิเนสในอะซีนีโตแบคเตอร์ บอแมนนิไอ ที่แยกได้ จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

จิรารัตน์ สองสี, สุมณฑา กล้าคง, หวันตัสกีน ปะดุกา, อาซีเย๊าะ หะมะ, ปิยะวิทย์ อรชร

168-175

ฤทธ์ิของอนุพันธ์ชาลโคนสังเคราะห์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง ชนิด SKBR-3

นุรดีนา จารง, วรางคณา จุ้งลก, มลธิรา พรมกัณฑ์, อภิชาต สุขสำราญ

176-186

การสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อการเรียนรู้แบบ STEAM

กมล ทัลวัลล์ิ, วัศพล สมใจ, เกษม เปรมประยูร, อนุรักษ์ อุดมเวช

245-253

การวัดระดับน้าโดยใช้เทคนิคการวัดความจุไฟฟ้า

ศุภกร กตาธิการกุล, มารีนา มะหนิ, สุวิทย์ คงภักดี, นันท์นภัส เพชรมณี

254-260

การสังเคราะห์แกรฟีนบนแผ่นทองแดงด้วยไมโครเวฟพลาสมา CVD

กิตติพงษ์ น้ำจันทร์, ทวี ฉิมอ้อย, มนู เฟื่องฟุ้ง

269-274

การศึกษากระจุกดาวเปิดด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก

วิระภรณ์ ไหมทอง, นววรรณ บางโป่ง, เบญจภรณ์ ตุ่นภักดี, สุวนิตย์ วุฒสังข์

284-291

การศึกษาผลกระทบของสิ่งแทรกในไซโลฐานแบนเรียบ

วาเรียม ช่วยจันทร์, สุทธิวัฒน์ ทองนาค

327-335

View All Issues