วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal)

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่างๆ

Journal Homepage Image

Announcements

 

ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งมาเพื่อปรับกลุ่มฯในฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2559 (13 ก.ย. 59)

 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2559-2/Announced/News.html  
Posted: 2016-09-13
 

ประกาศค่า Thai-Journal Impact Factors ประจำปี 2558

 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html  
Posted: 2016-09-08
 

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การเผยแพร่วารสารฉบับพิเศษ ผลงานวิจัยจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558

 
-  
Posted: 2016-06-20
 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ กำลังเปิดรับบทความเพื่อลงใน  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความทางด้านสหวิยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานต่างๆ

 
Posted: 2017-07-30 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 2 (2016): (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560)

(เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560)

Table of Contents

บรรณาธิการ (Editor)

บทบรรณาธิการ PDF
รศ.ดร.นิคม ชูศิริ

บทความวิชาการ (Articles)

การผลิตเอทานอลและการนำของเสีย จากอุตสาหกรรมเอทานอลไปใช้ประโยชน์ (The Production of Ethanol and the Utilization of Wastes from Ethanol Industry) PDF
โอภาส ชูนุตร, กนกพร สังขรักษ์ 1-8

บทความวิจัย (Research Articles)

ผลของการนึ่งฆ่าเชื้อและการแช่โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ต่อปริมาณจุลินทรีย์และคุณภาพของผงขิง (Effects of Steam Sterilization and Potassium Permanganate Soak on Microbial Load and Quality of Ginger Powder) PDF
ทวีภรณ์ คีรีคช, ธวัชชัย ศรีสุวรรณ, สุวณี ปฏิมินทร์, รุษมานีย์ ขุนแผน, อนิศา ยาหยาหมัน, ฮันนา ดินเตบ, สนั่น ศุภธีรสกุล 9-21
ใบมีดกรีดยางสำหรับเครื่องกรีดยางอัตโนมัติ (Rubber Tapping Blades for Automatic Rubber Tapping Machine) PDF
นริศรา มหาธนินวงศ์, เธียรศักดิ์ ชูชีพ, นงเยาว์ เมืองดี, ภูริวัฒน์ เพ็ชรนิคม, อนุพงษ์ สุวรรณมณี, เอกพัฒน์ ช่วยเมือง 23-31
การย่อยสลายของซากพืช และการปลดปล่อยธาตุอาหาร ในป่าชุมชน บ้านหนองถิน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (Litter Decomposition and Nutrient Release in Ban Nong-Tin Community Forest, Phapayom District, Phatthalung Province) PDF
อานุช คีรีรัฐนิคม, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร 33-41
การเตรียม ลักษณะจำเพาะ และการประยุกต์ใช้ดูดซับตะกั่ว ของถ่านกัมมันต์ไผ่ตงลืมแล้ง (Preparation, Characterization and Application for Lead Adsorption of Dendrocalamus Asper Backer Bamboo Activated Carbon) PDF
ลักขณา โชติธรรม, พนิตา สุมานะตระกูล, พนิตา กุ้งซุ่น 43-51
การพัฒนาวิธีเตรียมผงไพลที่มีคุณภาพตามตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Development of the Preparation Methods for Qualified Cassumunar Ginger Powder Based on Thai Herbal Pharmacopoeia Standards) PDF
ธวัชชัย ศรีสุวรรณ, ทวีภรณ์ คีรีคช, อิชยาน จี้เกษม, อัสมะ ดาโอะ, มูรณี สาแลแม, อัสลัมนา สาและ, สนั่น ศุภธีรสกุล 53-65
การพัฒนาระบบสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเที่ยว โดยชุมชนจังหวัดสตูล (System Development of Community-Based Tourism Network of Satun Province) PDF
ทวีสิทธุ์ ตั้งเซ่ง, วารัชต์ มัธยมบุรุษ, พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ 67-80
อิทธิพลของสารละลายโคลชิซีนต่อการเพิ่มจำนวนโครโมโซม ของมะพร้าวนกคุ่ม (Molineria sp.) Effects of Colchicine on Change in Chromosome Number of Molineria sp., PDF
กานต์ธิดา บุญลอย, จารุวัตร จันทร์ประดิษฐ์, ศุภชัย นิติพันธ์ 81-88
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (Factors Affected the Decision for Cervical Cancer Screening among Women in Singhanakhon District, Songkhla Province) PDF
เทพกร พิทยาภินันท์, ฤดีดาว ช่างสาน, สมมาศ วิไลประสงค์ 89-97
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้ประโยชน์ทางตรงของต้นสาคู ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง (An Economic Evaluation of the Direct Use of Sago Palm in Phatthalung Province and Trang Province) PDF
วัฒนณรงค์ มากพันธ์, สุริยะ จันทร์แก้ว, อุดม ทิพย์รักษ์ 99-108