วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

ปีที่ 34 ฉบับที 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2016-03-24

การศึกษา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ: แนวคิดเรื่ององค์การและแนวทางการพัฒนา

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สุขยืน เทพทอง, อานุภาพ รักษ์สุวรรณ

90-116

ดูเล่มทุกฉบับ