วารสารธรรมศาสตร์ (Thammasat University Journal)

วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการ ความรู้และความคิดใหม่ๆ ในแขนงวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารอ่านประกอบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

Journal Homepage Image

Indexed in tci


Vol 34, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิจัย

ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม pdf
ธีระ สินเดชารักษ์ 1-32
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียน ด้านวิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ pdf
ศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ, พาชิตชนัต ศิริพานิช 33-52
"เด็กวัดผิดตรงไหน หรือเด็กวัดไม่ใช่คน" กรณีศึกษาพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ในเชิงตรรกะวิบัติ pdf
ปัณวรรธณ์ ชัยพรรถพานิช, ปีเตอร์ รักธรรม, ลัดดาวัลย์ แก้วกิติพงษ์ 53-70
ระบบกฎหมายความมั่นคง: ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูปโครงสร้าง และองค์กรในการใช้อำนาจตามหลักธรรมาภิบาลภาคความมั่นคง pdf
สราวุธ ทับทอง, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว 71-89
ระบบกฎหมายความมั่นคง: ข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูปโครงสร้าง และองค์กรในการใช้อำนาจตามหลักธรรมาภิบาลภาคความมั่นคง pdf
สราวุธ ทับทอง, อรรถสิทธิ์ พานแก้ว 71-89
การศึกษา 15 หน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ: แนวคิดเรื่ององค์การและแนวทางการพัฒนา pdf
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, สุขยืน เทพทอง, อานุภาพ รักษ์สุวรรณ 90-116
ความรับผิดต่อการสูญหายหรือเสียหาย จากการจอดรถในสถานที่จอดรถของเอกชน pdf
สุจิตรา ใจเอื้อ 117-133
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีกับภาวะสุขภาพใจของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี pdf
ฐิตินันทน์ ผิวนิล, พิมลพรรณ อิศรภักดี 134-149