กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-4440-79 ต่อ 1811
โทรสาร : 0-2564-3151
E-Mail : journal.tu@gmail.com

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์
บรรณาธิการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Phone 0-2564-4440-79 ต่อ 1811

Support Contact

นางสาวปิยาภรณ์ นฤภัย
Phone 0-2564-4440-79 ต่อ 1810