คณะบรรณาธิการวารสารธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา  

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

บรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ  

อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรพจน์ มาพบสุข
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ อดุลยฤทธิกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอานวยกิจ
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จิรัฐติกร
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. อาจารย์ ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
คณะนิติศาสตร์ สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13. อาจารย์ ดร.ธันนิกานต์ ชยันตราคม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15. อาจารย์ ดร.ผุสดี พลสารัมย์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผู้จัดการ          
ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้างานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลงานวิจัย

ผู้ประสานงาน  
นางสาวปิยาภรณ์ นฤภัย

IT Support        
นางสาววราภรณ์ ม่วงใหญ่เกาะ