นิสิตครูชีววิทยาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่างไร?

Main Article Content

ลือชา ลดาชาติ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า นิสิตครูชีววิทยาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างไร ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยนิสิตครูชีววิทยา 19 คน (ชาย 5 คน และหญิง 14 คน) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายเปิด (Lederman, Abd-El-Khalick, Bell, & Schwartz, 2002)
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการให้รหัสร่วมกับการสร้างแผนภาพ 5 เหลี่ยม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 5 ด้าน โดยแต่ละเหลี่ยมของแผนภาพแทนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แต่ละด้าน ได้แก่ ความจำเป็นของหลักฐานในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน อัตวิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ความไม่แน่นอนของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และบทบาทของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัยในภาพรวมเปิดเผยว่า นิสิตทุกคนเข้าใจความจำเป็นของหลักฐานในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และบางคนเชื่อมโยงความเข้าใจด้านนี้กับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านอื่น โดยเฉพาะการตีความและลงข้อสรุปจากหลักฐาน และอัตวิสัยของนักวิทยาศาสตร์ การวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า
การส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ควรเป็นไปในลักษณะองค์รวม โดยความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความจำเป็นของหลักฐานสามารถเป็นจุดเริ่มต้นหรือพื้นฐานของการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ

Article Details

Section
บทความวิจัย