การส่งเสริมความเข้าใจของนักศึกษาครูชีววิทยาเกี่ยวกับ การใช้แบบจำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Main Article Content

ลฎาภา ลดาชาติ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและติดตามความเข้าใจของนักศึกษาครูชีววิทยา 7 คน เกี่ยวกับการใช้แบบจำลองในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้างรายบุคคลด้วยกรอบแนวคิดของ Henze et al. (2008) เปิดเผยว่า นักศึกษาทุกคนมีความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับการใช้แบบจำลองเพื่อนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Type A) อย่างไรก็ดี หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นธรรมชาติของแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีแบบจำลองเป็นฐาน และการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อการพยากรณ์ปรากฏการณ์ นักศึกษา 4 คน แสดงความเข้าใจที่ดีขึ้นโดยการกล่าวถึงหน้าที่ในการพยากรณ์ของแบบจำลอง ในขณะที่นักศึกษา 3 คน มีความเข้าใจคล้ายเดิม นักศึกษา 3 คน เริ่มตระหนักถึงการให้นักเรียนได้สร้างแบบจำลองด้วยตนเอง แทนที่ครูเป็นผู้นำเสนอแบบจำลองให้กับนักเรียน กระนั้นก็ตาม ไม่มีนักศึกษาคนใดกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยการให้นักเรียนสร้าง ประเมิน และปรับปรุงแบบจำลอง (Type B) การวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนที่มีแบบจำลองเป็นฐานในบริบทของการผลิตครูชีววิทยา

Article Details

Section
บทความวิจัย