วารสารธรรมศาสตร์ (Thammasat University Journal)
Return to Article Details ความเป็นธรรมทางสังคมในมิติหลักกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานและกระบวนการยุติธรรม: การพัฒนาดัชนีชี้วัด Download Download PDF