ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม

Main Article Content

ปรีดา โพธิจันทร์ ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

Abstract

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบสุขของประเทศนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยในอดีตที่ผ่านมาอาชญากรรมและความหวาดกลัวต่อความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ถือว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติของประชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยสาธารณะ


บทความนี้มุ่งอธิบายและอภิปรายผลการศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะในประเด็น สถานะความปลอดภัยสาธารณะในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมไทย รวมถึงข้อเสนอแนะในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชน ที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักรู้และเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชน ชุมชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจ พร้อมกับช่วยกันสอดส่องความเรียบร้อยในบริเวณที่ตนพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างดีเพื่อจรรโลงสังคมให้สงบสุข

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย