บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม

Main Article Content

พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล พระครูสังฆรักษ์อนัน สุทฺธิมโน ประเสริฐ ธิลาว พระปลัดระพิน พุทธิสาโร

Abstract

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ก็ยิ่งต้องใช้ปัจจัยในการแสวงหาสิ่งเหล่านั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ปัญหาเศรษฐกิจ มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนั้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจประเทศไทย รวมทั้งเศรษฐกิจของชุมชนด้วย หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท เรียกว่า หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ 4 ประโยชน์ในภพปัจจุบัน คือ มีความขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่ การประกอบอาชีพที่สุจริต เก็บรักษาโภคทรัพย์ ด้วยกำลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย คบหาคนดีเป็นมิตร ผู้มีความสามารถ รู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเป็นอยู่พอดีสมรายได้ มีประหยัดเก็บไว้ อันเป็นหลักการดำเนินชีวิตให้เกิดความพอเพียงอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม เมื่อทำได้ครบเช่นนี้แล้วก็ย่อมที่จะสามารถตั้งตัวได้ มีทรัพย์สมบัติ มีฐานะมั่นคง และมีความสุขในโลกนี้ ไม่ต้องทุกข์เพราะความยากจน เป็นลูกหนี้เขา เรื่องนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย

Article Details

Section
บทความวิจัย