หลักการทํางานจิตสาธารณะสร้างแรงงานมีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ด้วยศาสตร์พระราชา

Main Article Content

พิศมัย ทองเที่ยง

Abstract

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศ ถ้าประชากรวัยแรงงานติดยาเสพติดประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างไร กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงสนับสนุนกลไกในพื้นที่ความรับผิดชอบทำงานจิตสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลุ่มแรงงานนอกระบบ จากหลักการทำงานจิตสาธารณะ ข้อค้นพบจากพื้นที่ และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สานต่อสู่กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การทำงานด้วยจิตอาสา (จากหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่ 9 สานต่อสู่การทำงานด้วยจิตอาสาในรัชกาลที่ 10) จึงได้สังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะโดยให้เหตุผลเชิงอุปมาน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หลักการทำงานจิตสาธารณะสร้างแรงงาน มีภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดด้วยศาสตร์พระราชา เริ่มจาก 1) การเข้าใจบทบาทหน้าที่และสภาพปัญหา 2) การเข้าถึงพื้นที่ สร้างการยอมรับ และความไว้วางใจ 3) การพัฒนาจิตสำนึกการมีส่วนร่วมทำงานเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน มุ่งหวังรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก จำนวน 1.1 ล้านคน และกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 21.3 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มการทำงานของกลไกจิตสาธารณะในพื้นที่ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่ความเป็นเลิศ ยั่งยืน และเหมาะกับบริบทสังคมไทย ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนนำองค์ความรู้ใหม่นี้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานกับกลไกจิตสาธารณะเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Article Details

Section
บทความวิจัย