ตัวชี้วัดความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขาย ในธุรกิจนำเที่ยวไทย

Main Article Content

ธีรเดช ทิวถนอม สิวารัตน์ โคบายาชิ ปริญ ลักษิตามาศ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของตัวชี้วัดความสำเร็จจาก แรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขายในธุรกิจนำเที่ยวไทยจากธุรกิจนำเที่ยวไทย เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและพัฒนาโดยใช้แบบสอบถามการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนตามประเภทธุรกิจนำเที่ยวด้วยเทคนิคแบบโควต้าจำนวนทั้งสิ้น 1,110 คน การวิเคราะห์ข้อมูลคือการแจกแจงค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และองค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่าตัวชี้วัดความสำเร็จจากแรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขายในธุรกิจนำเที่ยวไทยที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิงประจักษ์ประกอบด้วย 40 ตัวชี้วัดจาก 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 บทบาทหน้าที่และอาณาเขต จำนวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 ทักษะความสามารถ จำนวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า จำนวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการขาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 5 แรงบันดาลใจ จำนวน 4 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 6 แรงจูงใจ จำนวน 5 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 7 ความคาดหวัง จำนวน 5 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 8 การวัดผลสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตามลำดับ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบต่างมีความตรงเชิงเหมือน ทั้งนี้เนื่องจากค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (0.915) ตลอดจนค่าความผันแปรของค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (0.712) และให้ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป (ค่าสัมบูรณ์) ที่ความสำคัญทางสถิติ 0.05 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการผลักดันนโยบายการอบรมพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยให้เครื่องหมายรับรองความสำเร็จจาก แรงขับเคลื่อนการขายของพนักงานขายจนได้รับการยอมรับของธุรกิจท่องเที่ยวไทย

Article Details

Section
บทความวิจัย