การให้ความหมายต่อการวิ่งและแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง: ศึกษาเฉพาะผู้ที่เคยเข้าร่วมงานวิ่ง

Main Article Content

ณัชชา รัตนสัค

Abstract

การศึกษาการให้ความหมายต่อการวิ่งในงานวิ่งและแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานวิ่ง: ศึกษาเฉพาะนักวิ่งที่เคยเข้าร่วมงานวิ่งมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความหมายที่นักวิ่งมีต่อการวิ่งในงานวิ่ง 2.) เพื่อศึกษาแรงจูงใจของนักวิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมงานวิ่ง โดยอาศัยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจำนวน 359 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจำนวน 3 คน จากจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักวิ่งที่เข้าร่วมงานวิ่ง ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 21-60 ปี มีสถานภาพมีคู่/แต่งงานใกล้เคียงกับโสด ส่วนมากมีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานเอกชนจำนวนมาก พฤติกรรมการวิ่งพบว่า ส่วนมากออกกำลังกายด้วยการวิ่ง 3-4 วัน/สัปดาห์ และส่วนมากมักเข้าร่วมงานวิ่งคนเดียว


การให้ความหมายต่อการวิ่งในงานวิ่ง ถูกแบ่งเป็น 1.) ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2.) ด้านอารมณ์ความรู้สึก ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความหมายในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์มากกว่าด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะความหมายเกี่ยวกับสุขภาพ และแรงจูงใจที่ส่งผลให้เข้าร่วมงานวิ่งส่วนมากมาจากแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายในที่พบมากที่สุดคือความต้องการเอาชนะใจตัวเองของนักวิ่ง โดยผลที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนั้นมีความสอดคล้องกัน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำผลการศึกษาเชิงคุณภาพมาอธิบายขยายความผลการวิจัยเชิงปริมาณ

Article Details

Section
บทความวิจัย