วารสารธรรมศาสตร์ (Thammasat University Journal)
Return to Article Details ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมภายในที่ดีในหน่วยงานของรัฐ: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Download Download PDF