วารสารธรรมศาสตร์ เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์เริ่มจัดทำในรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2505 และได้เริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดยวารสารมีมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และมุ่งสู่การทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม โดยเปิดรับบทความที่มีลักษณะเฉพาะในทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงมนุษยศึกษาที่ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการและพหุสาขาวิชาในการวิเคราะห์ อาทิ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมศาสตร์ สื่อสารมวลชน สถาปัตยกรรม เพศวิถีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Print ISSN: 0125-3670

Online ISSN: 2651-0928

ภาษา: ไทย

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

Vol 38 No 1 (2562): มกราคม-เมษายน

Published: 2019-04-22

ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม

ปรีดา โพธิจันทร์, ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

34-55

บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม

พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล, พระครูสังฆรักษ์อนัน สุทฺธิมโน, ประเสริฐ ธิลาว, พระปลัดระพิน พุทธิสาโร

122-142

View All Issues

Indexed in tci