Published: 2019-04-22

ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม

ปรีดา โพธิจันทร์, ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ

34-55

บทบาทพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคม

พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล, พระครูสังฆรักษ์อนัน สุทฺธิมโน, ประเสริฐ ธิลาว, พระปลัดระพิน พุทธิสาโร

122-142