วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)