วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดทำมาถึงปีที่ 7 แล้ว โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ทางการวิจัย การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งวารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารฉบับนี้มีบทความทั้งหมดจำนวน 5 บทความ แบ่งเป็นบทความวิจัย จำนวน 1 บทความ และบทความวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 บทความ เป็นบทความจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 4 บทความ และบทความจากภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 บทความ ซึ่งทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารมาอย่างถูกต้องแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในวงการศึกษาต่อไป

 

Published: 2018-12-31

Development of Life Skills Test for Learning Disabilities Students

พัชรีย์ มัธยม, เสนอ ภิรมจิตรผ่อง, รสวลีย์ อักษรวงศ์

79-89

Development of the Testing and Diagnostic Assessment Program of Problem Solving Skills in Application of Linear Equation

กนกกร พวงสมบัติ, สมประสงค์ เสนารัตน์, เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

90-100