[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. 2019. บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University. 7, 2 (Feb. 2019).