มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019). บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 7(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176