มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University, v. 7, n. 2, 8 fev. 2019.