มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. (2019) “บทบรรณาธิการ”, UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 7(2). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176 (Accessed: 26June2019).