[1]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค., “บทบรรณาธิการ”, UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University, vol. 7, no. 2, Feb. 2019.