1.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค. บทบรรณาธิการ. UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University [Internet]. 8Feb.2019 [cited 21Jul.2019];7(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/article/view/171176