วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการทุกสาขาต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Vol 16 No 1 (2019): UMT Poly Journal

This issue is intended to disseminate academic work and exchange knowledge of both domestic and international scholars, multidisciplinary and In order to encourage and support the personnel and academics to have the opportunity to present academic work in order to disseminate and exchange knowledge

Published: 2019-06-28

The Survey of Online learning management Problems that Enhance Imagination and Creativity Thinking for Primary Student under The Office of Roi-Et Primary Education Area Office 1

ปริยานันท์ เชาว์ประสิทธิ์, สนิท ตีเมืองซ้าย, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์

1-14

The Development of Blended Learning Model Using Student Engagement Techniques to Strengthen Analytical Thinking Skill for Undergraduate Students

ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์, ประวิทย์ สิมมาทัน, พงศ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์

15-25

FACTORS RELATED TO SOCIAL INTELLIGENCE OF NURSING STUDENTS

ศิริญพร บุสหงษ์, ชนัดดา แนบเกษร, จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส

26-38

Development of the model online project-based learning with mentoring system for enhance problem solving thinking in higher education

วิวัฒน์ ทวีทรัพย์, ทรงศักดิ์ สองสนิท, วิวัฒน์ ทวีทรัพย์

39-53

Administration to Promote Hotel Tourism of the Department of Tourism according to the Sustainable Administration Concept

ณัฐกมล พัชรภิญโญพงศ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

66-77

An Effective Personnel Administration Model under Educational Service Area Office of Lower-Northeastern Region

จรัญ น้อยพรหม, มาลี ไชยเสนา, สมาน อัศวภูมิ

88-95

The Production of Motion Graphic of the 7.1 Surround Sound

เวชยันต์ ปั่นธรรม, วิภาวี วีระวงศ์

96-101

A Study of the Effectiveness of the Online Infographic Poster Media of the Social Security Office

สุวิมล คำสุวรรณ, กุลกนิษฐ์ ทองเงา

131-135

The Comparing of Acoustic and Jazz Used in the Book Donation Video Campaign

โสฬส มุขลาย, กุลกนิษฐ์ ทองเงา

136-141

Roles of Corporate Social Responsibility for Sustainability of The Government Savings Bank

สุขศรี พูลสุข, ตรีเนตร ตันตระกูล

162-170

Guidelines of Guidance Administration to Create Professional Experiences of Students in Secondary School of The Secondary Educational Service Area Office 3

ศิรณี พลเสนา, อาจารี คูวัธนไพศาล, ธีระดา ภิญโญ

181-190

The Development of Computer Assisted Instruction to Enhance Primary School Students in Leaning English for Communications by Using PLC to the Na Hua Bor School Community Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 1

รชฏ สุวรรณกูฎ, พิจิตรา ธงพานิช, สาวิตรี เถาว์โท, นาฏยาพร บุญเรือง, จงใจ เตโช, ศศิพิมพ์ มหารศ

191-198

Using Phonics Method to Reinforce English Vocabulary Pronuncaition of Mathayomsuksa 2 Students

กฤติมา จรรยาเพศ, วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

211-217

Curriculum Development for a Medicinal Plant Conservation Youth Camp Using People’s Participation Process in Ban Plumphatthana, Pa Kam District, Buriram Province

ธิติ เพียรโคตร, วรรณชัย ชาแท่น, วิลาวัณย์ พร้อมพรม

218-225

Factor Affecting Tax Collection of The Tax Area Revenue in Bangkok

จิราภรณ์ รังคสิริ, สวัสดิ์ วรรณรัตน์

265-273

Health Behavior Modification Model for Prevention of Diabetes in Risk Group living in Ubon Ratchathani Province

พรพรรณ ลีลาศสง่างาม, จินตนา จุลทัศน์, สุภาพร ใจการุณ

274-286

Learning to solve community problem by reflective thinking : Family and community nursing course

วรางคณา บุตรศรี, นันทรียา โลหะไพบูลย์กุล, ภาวิณี หาระสาร

287-294

Factor and theory associated with health promotion behaviors of Thai elderly : A Literature review

กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, วัชราภรณ์ เรืองสิทธิ์, จำลอง วงษ์ประเสริฐ

295-305

Development of a Management System for Internal Quality Assurance of Schools under The Phichit Primary Educational Service Area Office

สุนันทา ส้มอ่ำ, ถาวร สารวิทย์, ชูชีพ พุทธประเสริฐ

306-317

The Development of Academic Administration Principles Involved Model In Basic Education Primary Schools Under Phichit Educational Primary Service Area Office 2

จิรัฐิติกาล บุญอินทร์, ถาวร สารวิทย์, ชวน ภารังกุล

318-325

A Corpus-Based Study of Applied Arts English Vocabulary

จินตนา ฉัตรบูรภานันท์

371-375

Conservation of the Thai fiddle strings making by Manut Suriyarungsee

สุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์

382-395

Creative THAI Rattana Pthumthani Dance

ศิรดา พานิชอำนวย

396-408

Child Rights Enhancing in Secondary Schools

ถวัลย์ สุนทรา, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์

430-437

Strategic Development for Education Quality of Small Secondary School Under the Educational Service Area Office 41 in Kamphaeng Phet Province

จรรยา ศรีสาร, ณัฐรดา วงษ์นายะ, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

438-448

Factor Analysis in Characteristics of Professional Teacher in 21st Century

พิชญาภา ยืนยาว, ธีรวุธ ธาดาตันติโชค

470-480

Administration Approach in Quality of School System of World-Class Standard Primary School

อภัย สบายใจ, สมานจิต ภิรมย์รื่น

488-494

Political Culture and Online Social Network Effecting Thai Democratization

ศราวดี สุริทรานนท์, ธรรมนิตย์ วราภรณ์

511-519

Factors Effecting Efficiency Development of Police Officers in The Upper Northeastern Region

ร้อยตำรวจเอก สมรัก บุตรวงษ์, ธรรมนิตย์ วราภรณ์

520-528

View All Issues

Indexed in tci