วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT-POLY Journal)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการทุกสาขาต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol.11 No.2 July - December 2014

Table of Contents

บทความวิจัย

การพัฒนาวีดิทัศน์การเรียน บาลีไวยากรณ์ PDF
พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์, กัมปนาท บริบูรณ์ 1-5
A CORPUS-BASED STUDY OF FINE ARTS ENGLISH VOCABULARY PDF
จินตนา ฉัตรบูรภานันท์, สุวรีย์ ยอกฉิม 6-10
ปัจจัยทางจิตและลักษณะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร PDF
จิราภรณ์ ประเสริฐหล้า, อังศินันท์ อินทรกำแหง 11-16
THE EFFECTIVENESS OF NOTICING STRATEGY INSTRUCTION ON DEVELOPING THAI EFL STUDENTS’ PARAGRAPH WRITING QUALITY PDF
นฤภร แสงศรีจันทร์, วไลพร ฉายา 17-26
ลักษณะทางจิตและสถานการณ์ทางการเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล PDF
พรรณี ทรงศิริ, อังศินันท์ อินทรกำแหง 27-35
ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจัดการความเครียดของผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร PDF
อภิวรรณ พลอยฉาย, อังศินันท์ อินทรกำแหง 36-41
USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TO ENHANCE THAI STUDENTS’LEARNING AND UNDERSTANDING OF LANGUAGES AND CULTURES OF THE ASEAN COMMUNITY PDF
อุทัย ภิรมย์รื่น, ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล 42-49
ยุทธศาสตร์การจัดการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในรูปแบบบันเทิงสำหรับปลูกฝังวัฒนธรรมค่านิยมและพฤติกรรมที่ดีงามให้กับเยาวชน PDF
ธนชาติ จันทร์เวโรจน์, สุขุม เฉลยทรัพย์, วรรณวิภา จัตุชัย 50-58
การพัฒนาการบริหารงานคลังของเทศบาลในเขตจังหวัดพิจิตร PDF
เบญจวรรณ ศรีธิ 59-61
ปัจจัยการบริหารจัดการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษในเขตอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ PDF
ปฐมาภรณ์ โมกไธสง 62-65
รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย PDF
ประณยา กิจสาสน 66-74
การวิเคราะห์โครงสร้างความยึดมั่นผูกพันในงาน PDF
อรพินทร์ ชูชม 75-79
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน PDF
วีระศักดิ์ จินารัตน์ 80-85