วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Focus and Scope

วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์  กรณีศึกษา   บทความเชิงนโยบาย  และบทความรับเชิญที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง  หรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติจริงกับชุมชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ที่มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลการวิจัย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง วารสารได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในแบบรูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบ Online ในระบบ Thai Journal Online System ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

Peer Review Process

ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน  ในลักษณะการประเมินแบบ Double-blind.

Publication Frequency                   

วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Sources of Support