ที่ปรึกษา

1 อธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรณาธิการ  

 รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บรรณาธิการผู้พิมพ์และโฆษณา  

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  ประกอบด้วย

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์  กมลคุณานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2 อาจารย์ ดร. กิตติ เมืองตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3 อาจารย์เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กองบรรณาธิการ (ภายใน)

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5  อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย

6 อาจารย์ปิยวรรณ  ปาลาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                                     

กองบรรณาธิการ (ภายนอก)         

1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์

2 ศาสตราจารย์ ดร.นคร  ทิพยาวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ

4 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ   ถาน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร

6 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  กังวล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิยาลัยแม่โจ้

7 รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพวัน จุลเสรีวงศ์

8 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค    

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. มนตรีสังข์ทอง

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  สุดหนองบัว

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์  ภักดีอักษร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันท์  ศุภศิริพงษ์ชัย

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ

14 ดร.ภคมน  ปินตานา

 มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะทำงาน

  1 นายชลัช แย้มชื่น                             

 2  นางสาวณิศ  ธนงกิจ (เลขานุการ)