การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน

Main Article Content

รวิภา ยงประยูร

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ยงประยูรร. (2017). การบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนางานวิชาการรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 12(2), 9-13. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/105431
Section
บทความรับเชิญ

References

-