[1]
พรหมมาฉ. 2018. รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 13, 2 (Oct. 2018), 1-12.