[1]
วัฒนสุนทรภ. and อมรสงวนสินจ. 1. การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 245-258.