พรหมมาฉ. (2018). รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 13(2), 1-12. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/152413