สุจริตเ., & สุจริตช. (2017). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 12(2), 53-65. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/98903