พรหมมาฉ. รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 13, n. 2, p. 1-12, 29 out. 2018.