วัฒนสุนทรภ.; อมรสงวนสินจ. การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, v. 11, n. 2, p. 245-258, 11.