[1]
พรหมมาฉ., “รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 13, no. 2, pp. 1-12, Oct. 2018.