[1]
แหยมคงส., “ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 12, no. 2, pp. 15-25, Dec. 2017.