[1]
สุจริตเ. and สุจริตช., “รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์”, Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 12, no. 2, pp. 53-65, Dec. 2017.