1.
พรหมมาฉ. รูปแบบการประเมินเสริมพลังการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับชุมชนท้องถิ่น. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University [Internet]. 29Oct.2018 [cited 12Nov.2019];13(2):1-2. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/152413