1.
วัฒนสุนทรภ, อมรสงวนสินจ. การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University [Internet]. 1 [cited 18Apr.2019];11(2):245-58. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/77113